” தமிழ் வாழ்க “ வென்பதிலும் தமிழ்வா ழாது தமிழ்ப் பெயரை வைப்பதிலும் தமிழ்வா ழாது ! குமிழ் சிரிப்பைப் பெருஞ்சிரிப்பாய் அ...