மருத்துவம், ஆன்மீகம், அரசியல் என்ற மூன்று துறைகளும் இன்று நிறையவே மாறிவிட்டன. இத்துறைகள் பணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே இயங்கிவருகின்றன. ...