உலகமயமாக்கல் என்ற புயலில் சிக்கி நம் நாடு சிதைவுக்குள்ளாகியுள்ளது. மக்கள் தாய்மொழி உணர்வை இழந்துவிட்டனர்! ஆங்கிலம் மட்டுமே மொழி என்ற...