கண்கள் இரண்டும் தெரியாது! காதுகள் இரண்டும் கேட்காது! வாய்பேசமுடியாது! விடாமுயற்சியால் பிறகு பேசவும் கற்றவர்! பிரெயில்   முறையில்  ...