ஆறு ஆண்டுகள் மட்டுமே கல்வி கற்றவர்! சத்தியமூர்த்தியைத் தன் அரசியல் குருவாக ஏற்றவர்! 3 முறை தமிழக முதல்வராக இருந்தவர்! பள்ளியில் ...