உலக கோடிசுவரர்கள் பட்டியலில் 12 ஆண்டுகளாக முதலிடம்! 13 வயதில் கணினிக்கான மென்பொருள் எழுதக் கற்றவர். மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனத்தை உருவா...