ஆசையே துன்பத்துக்குக் காரணம்! அறியாமையும், சாதிப்பிரிவுகளுமே எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் காரணம்! மனிதவாழ்க்கை இயல்பாகவே துன்பம் நிறைந...