செவ்வாய், 14 மார்ச், 2017

நாமும் நடிகர்களே!


விழவில்
கோடியர் நீர்மை போல முறை முறை
ஆடுநர் கழியும் இவ் வுலகத்து - புறநானூறு - 20

விழாவில் ஆடும் கூத்தரின் வேறுபட்ட பல்வேறு
கோலம் போல முறையே மக்கள் தோன்றியும்,
இயங்கியும், இறந்தும் போகின்ற உலகம்!

5 கருத்துகள்: