அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை (குறள் - 247) என்பார் வள்ளுவர். அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்ல...