பெண். காதலிக்கப் பெண் வேண்டுமாம்! கல்யாணத்துக்குப் பெண் வேண்டுமாம்! வாரிசு சுமக்கப் பெண் வேண்டுமாம்! வாரிசு மட்டும் ஆண் வேண்டுமாம்! என்ன ...