◊ இடுக்கன் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல் (குறள் -621) என்று துன்பம் வரும் போது சிரியுங்கள். துன்பத்தை வெல்ல இதைவிட ச...