கமம் என்றால் நிறைவு அன்பின் நிறைவே காமம் ஆகும். இன்றோ காமம் என்றால் இழிவாக நோக்கும் அளவுக்கு மக்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகள் மாற்றமடைந்துள்...