தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல்காற்று வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடைக் காற்று கிழக்கிலிருந்து வீசுவது கொண்டல்க் காற்று மேற்கிலிருந்து வீசு...