உயர்திணை - அஃறிணை உயர்ந்தவன் - தாழ்ந்தவன் பணக்காரன் - ஏழை படித்தவன் - படிக்காதவன் நல்லவன் - கெட்டவன் ஆன்மீகவாதி - நாத்திகவாதி தலைவன் - தொ...