சங்க கால மன்னர்கள், அவர்களிடம் தோற்ற பகைவர்தம் மனவியரை இழுத்து வந்து அவர்களுடய தலைமுடியைக் கொய்து அதிலிருந்து கயிறு திரித்து அக் கயிற்றால் ...