கணினிசார் வாழ்க்கை வாழும் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு.. அடிப்படைக் கல்வி கூட இப்படி மாறிப்போனது.. அதனால் என்ன நாங்கள் இன்னும் எங்கள் தாய்மொழ...