1. திருக்குறள் இசைவடிவில் உரையுடன் பதிவிறக்க (தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம்) 2.மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்களை இசைவடிவில பெற (பெண்மை) 3. த...