ஒவ்வொருவரும் தாம் சொல்வததான் சரி என்றே நம்புகிறோம். நம்மைப் போலவே அடுத்தவருக்கும் சிந்தனை இருக்கிறது ,அவரின் சிந்தனைகள் கூட சரியானதாக இர...