செல்லும் இடமெல்லாம் கணினி வேண்டும்.. ஆனால் அதனை நாம் சுமக்கக்கூடாது.. அதிவிரைவான, எல்லாத் தொழில்நுட்பங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் கணினி மட...