ஒரு நாட்டை வெல்ல படைகளும் போர்க்கருவிகளும் தேவையில்லை! அந்த நாட்டின் மொழியை அழி - செருமானியப் பழமொழி. இப்பழமொழி எவ்வளவு பெரிய உண்மையை உண...