வியாழன், 19 மே, 2011

நகைச்சுவை விடுகதை.

1.கூரை வீட்டைப் பரிச்சா..
ஓட்டுவீடு!
ஓட்டு வீட்டுக்குள்ள வெள்ளை மாளிகை!
வெள்ளை மாளிகைக்கு நடுவில் குளம்!

அது என்ன?
------------------

2.அம்மா பிள்ளைத்தாச்சி
அப்பா ஊர்சுற்றி!

இவர்கள் யார்?
------------------

3.அக்கா வீட்டுக்குத் தங்கை போவாள்..
ஆனால்,
தங்கை வீட்டுக்கு அக்கா வரமுடியாது!

அது என்ன?
-----------------

4.நீரிலே பிறப்பான்..
வெயிலிலே வளர்வான்..
நீரிலே இறப்பான்..!

அவன் யார்?

-----------------

விடை கீழே...


--

--

--


--


--


--


--

--


--


--


--

--

--

--

1 கருத்து: