1.கூரை வீட்டைப் பரிச்சா.. ஓட்டுவீடு! ஓட்டு வீட்டுக்குள்ள வெள்ளை மாளிகை! வெள்ளை மாளிகைக்கு நடுவில் குளம்! அது என்ன? ------------------ ...