அன்பான உறவுகளே.. இன்று காலை எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. எனது வலைப்பக்கத்தைத் திறக்கிறேன் அங்கே இன்றுவரை வேர்களைத்தேடிவந்த நிழல்களான...