வலையுலகில் ஒவ்வொரு நாளும் பல பாடங்களைக் கற்று வருகிறேன். சில வலைப்பதிவுகளைக் காணும்போது அவர்கள் “மிதக்கும் தலைப்புகளை“ வைத்திருப்பார்க...