ஒரு நாட்டை அரசன் ஒருவன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்குக் கதைகள் கேட்பதில் ஆர்வம் மிகுதி. ஒரு சமயம் அவன் அமைச்சர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான்...