இந்தக் காணாளி 42 மணித்துளிகளே இடம்பெறுகிறது. குறைவான இணைய இணைப்பின் காரணமாக.. காணமுடியாதவர்களுக்காக இக்காணொளி என்ன சொல்கிறது என்பதைச் ச...