வாடிய மானிட மலருக்காக எத்தனை மலர்கள் வாடிப்போகின்றன அம்மலர் சென்ற பாதையில்..! மானிட மலரால் முகம் மலர்ந்த எத்தனை உள்ளங்கள் நொந்துபோகின்றன அ...