மழையோடு தன்னை நிறம் மாற்றிக் கொள்ளும் மண்ணுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று.. நிலத்தை விட்டுச் சென்றாலும் மீண்டும்...