கொடுத்தால் குறையாதது? அ. அன்பு ஆ. கல்வி பெற்றால் நிறையாதது? அ. ஆசை ஆ. புகழ் பணத்தைவிட மதிப்புமிக்கது? அ. போதுமென்ற மனம் ஆ. ஈகை குணம் ...