மனிதர்களுக்கு அடிப்படைத்தேவை உணவு, உடை, உறைவிடம்! இவை நிறைவு செய்யப்பட்ட பின்தானே மற்றவை? அடுத்தவேளை உணவில்லாதவனும் மாற்று உடையில்லாதவ...