மண் பயனுற வாழ்வதே வாழ்க்கை. நிலச் சுமையென வாழ்தல் வாழ்க்கையா? நாம் இல்லாத சூழலில் நம்மைப் பற்றி எண்ணிப்பார்க்க நாம் எத்தனை பேரை சம்பாதித்த...