தமிழ் உறவுகளே.... இலக்கியம் வேறு வாழ்க்கை வேறு என்று என்னால் பிரித்துப் பார்க்கமுடியவில்லை. இலக்கியங்கள் வாழ்க்கையைத்தான் பதிவு செய்கின்...