பகுத்து உண்டு வாழவேண்டும் என்று சொன்ன நம் முன்னோர்கள் தனக்கு மீறித்தான் தானமும் தர்மமும் என்றும் சொல்லி்ச் சென்றுள்ளார்கள். அதனால் நாம் இ...