கல்வியே தவம்! கற்பித்தலே வழிபாடு! கவனித்தலே வரம்! கொடுக்கக் குறையாததும் பெற்று நிறையாததும் கல்வி! நம்மை நமக்கு அடையாளம்...