காதல் என்பது ஒரு மாய உலகம்! இங்கு இருவர் மட்டுமே வாழ்கிறார்கள்! இவ்விருவருக்கும் இவ்விருவர் மட்டுமே தெரிகிறார்கள். அதனா...