காதலுக்குக் கண்கள் இல்லை என்பார்கள். ஏனென்றால்.. காதல் காலம் பார்க்காது! நேரம் பார்க்காது! சாதகம் பார்க்காது! நிறம் பார்க்காது! அழகைப் பா...