ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்காளாக இருந்தாலும் காதலிக்கும் போது இருப்பது போல திருமணத்துக்குப் பின்னர் இருப்பதில்லை. நிறைய மாறிவிடுகிறார்கள். ...