கல்வி " உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே !“ ( த ம் ஆசிரியருக்கு ஒரு துன்பம் வந...