குழந்தையைச் செல்வம் என்று சொன்னதாலோ என்னவோ நாம் அளவுக்கு அதிகமாகவே செல்வங்களைச் சேர்த்துவிட்டோம்.. உலகின் மக்கள் தொகை 700 கோடியை(7 ...