இ ன்றைய சூழலில் கல்வியின் பரப்பு எந்த அளவுக்குஅதிகரித்துள்ளதோ.. அந்த அளவுக்கு  அறியாமையின் பரப்பும் விரிவடைந்துள்ளது! கடவுள் – பேய் – ஆவி...