ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசன் இருந்தான் . மிகவும்  கொடுமைக்காரன் .  மக்களை வரிகளால் வாட்டி  வதைத்துக்கொண்டிருந்தான் . மக்களுக்கு வீட்ட...