சிறிய கூதளச்செடிகள் காற்றில் ஆடும் பெ ரிய மலை ! அங்கு ஒரு பெரிய தேனடை ! அதைக் கண்ட காலில்லாத முடவன் , தன் உள்ளங்கையை சிறுகுட...