காலந்தோறும்... நோய்களின் பெயர்கள் தான் மாறுகின்றன! நோய்கள் மாறுவதில்லை! மருந்துகளின் பெயர்கள்தான் மாறுகின்றன! மருந்துகள் மாறுவதில்லை! கண், ...