தொடர்புடைய இடுகைகள்  ஓட்டைக்குடதில் நிரப்பிய நீர் பேச்சுத்திறமை - தென்கச்சியார் யானைச் சாமியும் பாகச் சாமியும் எத்திசைச் செலினும...