அரசனின் ஆட்சித்திறனை ஒரு வண்டியாக உவமித்துத் தொண்டைமான் இளந்திரையன் பாடுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது . ஆளுவோன் திறமையுடையவனாக இருந்தால் ...