ஒரு மரத்தில் அணில் ஒன்று தாவி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது தவறி கீழே நின்ற ஒநாயின்   மீது விழுந்தது. ஓநாய்    அதைத் தன் வ...