"வரி,  வட்டி, திறை, கித்தி...  எங்களோடு வயலுக்கு வந்தாயா?  ஏற்றமிறைத்தாயா?  நீர் பாய்ச்சி நெடுவயல் நிறையக் கண்டாயா?  அங்...