“கையெழுத்து நல்லாயிருந்தா தலையெழுத்து நல்லாயிருக்காது“ என்று காலகாலமாகவே சொல்லிவருகின்றனர். அதிவேகத்தில் செல்லும் பேருந்தில் நின்ற...