காதல் வாழ்வின் பொருளை உணரச் செய்கிறது!                                 காதல் இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பில்லாத ஓடம் !! காதல் பற்றிப் ப...