நேற்று கலைஞர் காப்பீட்டுத் திட்டம்! இன்று அம்மா குடிநீர்! நாளை? இந்த நகைச்சுவைக் காட்சிகளைப் பார்க்கும்போது மனதில் கவிஞர் காசியானந்தன் ...