உலகமகா நகைச்சுவை ஒன்றைப் படித்தேன்... “கணினியும், இணையமும் நாம் செலவிடும் நேரத்தைக் குறைத்துவிட்டன “ என்பது தான் அது.  இந்தக் கூ...